skupimy.pl - skup laptopów, skup notebooków, skup netbooków, skup telefonów
Zaloguj
Ilość: 0      Kwota: 0 zł
Zapomniałeś hasła? Wpisz swój adres e-mail, a my zresetujemy Twoje hasło.

Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki i zasady działania serwisu internetowego www.skupimy.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”) oraz warunki na jakich za pośrednictwem Serwisu Internetowego dokonywana jest sprzedaż Urządzeń na rzecz Usługodawcy oraz sposób świadczenia za jego pośrednictwem przez Concreti s.c. Kandyba Maciej, Myszkowski Piotr z siedzibą w Zielonej Górze usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

§ 1 Definicje

1. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Użytkownika podczas Rejestracji w Serwisie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym.

3. Konsument – oznacza pełnoletnią osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Konto Użytkownika – oznacza indywidualny dla każdego Użytkownika panel, uruchomiony na jego rzecz przez Usługodawcę, po dokonaniu przez Użytkownika Rejestracji.

5. Login – oznacza indywidualne oznaczenie Użytkownika, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do zalogowania się na Konto Użytkownika w Serwisie Internetowym.

6. Oferta – oferta sprzedaży Urządzenia, którą Użytkownik składa Usługodawcy.

7. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

8. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.

9. Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Użytkownika ze wszystkich funkcjonalności Serwisu Internetowego.

10. Strona Internetowa Serwisu – oznacza strony internetowe, pod którymi Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy, działające w domenie www.skupimy.pl.

11. Urządzenie – oznacza urządzenie elektroniczne, nie obciążone żadnymi prawami osób trzecich, którego właścicielem jest Użytkownik.

12. Usługodawca – oznacza Concreti s.c. Kandyba Maciej, Myszkowski Piotr z siedzibą w Zielonej Górze (65-160), ul. Bananowa 3A/8, NIP: 929-181-66-03, REGON: 080360029; e-mail: skupimy@skupimy.pl, będącą jednocześnie właścicielem Serwisu Internetowego.

13. Użytkownik – oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Serwisu, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

2. Serwis Internetowy jest udostępniany przez Usługodawcę za pośrednictwem sieci Internet i Strony Internetowej Serwisu, jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na Stronie Internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet.

4. Informacje znajdujące się na Stronie Internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

5. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu Internetowego lub Strony Serwisu Internetowego przez Użytkowników lub osoby trzecie do przesyłania niezamówionej informacji handlowej.

§ 3 Korzystanie z Serwisu Internetowego

1. Korzystanie z Serwisu Internetowego oznacza każdą czynność Użytkownika, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na Stronie Internetowej Serwisu, z zastrzeżeniem postanowień §4 Regulaminu.

2. Korzystanie z Serwisu Internetowego odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.

3. Usługodawca dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu Internetowego było możliwe dla Użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Usługodawca nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każdy wariant konfiguracyjny sprzętu elektronicznego posiadany przez Użytkownika, umożliwi korzystanie z Serwisu Internetowego.
Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Stron Serwisu Internetowego, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego to przeglądarka internetowa z włączoną obsługą języka Javascript oraz zainstalowaną wtyczką Adobe Flash w wersji co najmniej 10.0 bez systemów blokujących wyświetlanie obiektów Flash, akceptująca pliki typu „cookies”.

4. W celu założenia Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym, konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej.

5. Użytkownik, korzystając z Serwisu Internetowego nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania Serwisu Internetowego i Strony Serwisu Internetowego.

6. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu Internetowego, Strony Serwisu Internetowego lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

7. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu Internetowego wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu Internetowego w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Usługodawcy.

8. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby  ieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Usługodawca nigdy nie zwraca się do Użytkownika z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

§ 4 Rejestracja

1. Użytkownik ma możliwość założenia Konta Użytkownika podczas składania Oferty.

2. Użytkownik chcąc założyć Konto Użytkownika podaje dane wskazane w formularzu rejestracyjnym, konieczne do utworzenia Konta Użytkownika, ustala indywidualne Hasło i przesyła wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Usługodawcy, wybierając w tym celu odpowiednią funkcję znajdującą się w formularzu rejestracyjnym.

3. Wypełnienie formularza rejestracyjnego następuje z zachowaniem poniższych zasad:

a) Użytkownik powinien wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego, chyba że pole jest oznaczone jako opcjonalne;

b) Informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny dotyczyć wyłącznie Użytkownika i być zgodne z prawdą, przy czym Użytkownik jest osobą odpowiedzialną za prawdziwość informacji wpisanych do formularza rejestracyjnego;

c) Użytkownik powinien zapoznać się i potwierdzić fakt zapoznania się z treścią Regulaminu oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego;

d) Użytkownik oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego, powinien wyrazić wolę zawarcia umowy o świadczenie drogą elektroniczną, na jego rzecz przez Usługodawcę, usługi prowadzenia Konta Użytkownika, przy czym niewyrażenie przez Użytkownika woli zawarcia umowy uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Użytkownika;

e) Użytkownik powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji usług na podstawie umów zawartych zgodnie z Regulaminem (art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych), przy czym Użytkownikowi, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania.

4. Przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z:

a) przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Użytkownika postanowień Regulaminu;

b) upoważnieniem Usługodawcy do przetwarzania danych osobowych Użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu świadczenia usługi prowadzenia Konta Użytkownika oraz wyrażeniem zgody na przekazywanie przez Usługodawcę na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika podczas Rejestracji, informacji związanych z obsługą techniczną Konta Użytkownika.

5. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Użytkownik otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez  sługodawcę z prośbą o potwierdzenie i aktywację Konta Użytkownika. Aktywacja następuje poprzez wybranie przekierowania na Stronę Internetową Serwisu, które jest zamieszczone w przesłanej wiadomości e-mail. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie droga elektroniczną usługi prowadzenia Konta Użytkownika, zaś Użytkownik uzyskuje możliwość dostępu do Konta Użytkownika i usług nieodpłatnych udostępnianych w ramach Konta Użytkownika.

6. Użytkownik zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim Hasła. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Hasło znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Użytkownik ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Usługodawcę, z wykorzystaniem dostępnych środków łączności.

7. Usługodawca tworzy i wdraża zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem treści zawartych na Stronie Internetowej Serwisu. W przypadku zastosowania przez Usługodawcę powyższych zabezpieczeń, Użytkownicy zobowiązują się powstrzymać od jakichkolwiek działań zmierzających do usunięcia lub obejścia takich zabezpieczeń lub rozwiązań.

8. Użytkownik który dokonał rejestracji może usunąć Konto Użytkownika samodzielnie lub zgłosić Usługodawcy żądanie usunięcia Kont Użytkownika. W przypadku samodzielnego usunięcia Konta Użytkownika jest ono usuwane natychmiast po wybraniu odpowiedniej funkcji w ramach Konta Użytkownika. W przypadku wysłania zgłoszenia żądania usunięcia Konta do Usługodawcy, Konto Użytkownika zostanie usunięte w ciągu 21 dni kalendarzowych.

9. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Usługodawcy lub innych Użytkowników, naruszenia przez  użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez
Użytkownika zabezpieczeń Strony Internetowej Serwisu lub inne działania hakerskie. Zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług nieodpłatnych. Usługodawca zawiadamia Użytkownika o zamiarze zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług nieodpłatnych drogą
elektroniczną na adres podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.

§ 5 Usługi

1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników usługi nieodpłatne. Usługi są świadczone 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

2. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników posiadających Konto Użytkownika, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
a) Prowadzenie Konta Użytkownika;
b) Wycena Urządzenia

3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Użytkowników w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

4. Usługa Prowadzenie Konta Użytkownika, dostępna jest po dokonaniu Rejestracji, na zasadach opisanych §4 Regulaminu.

5. Usługa „Wycena Urządzenia” polega na umożliwieniu Użytkownikowi za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu, automatycznego określenia wartości Urządzenia na podstawie podanych przez Użytkownika parametrów Urządzenia wskazanych na Stronie Internetowej Serwisu.

6. Przedstawiona przez Usługodawcę, za pomocą usługi Wycena Urządzenia, wartość Urządzenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

§ 6 Sprzedaż Urządzeń

1. W celu zaoferowania Usługodawcy sprzedaży Urządzenia, Użytkownik powinien skorzystać z usługi Wycena Urządzenia i na  podstawie otrzymanych danych może następnie przedstawiić Ofertę, korzystając z formularza udostępnianego przez Usługodawcę.

2. W celu przedstawienia Oferty, Użytkownik powinien wypełnić formularz udostępniony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu i przesłać wypełniony formularz drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez wybór funkcji „Sprzedaj” znajdującej się w formularzu.

3. Usługodawca za pośrednictwem poczty elektronicznej potwierdza niezwłocznie przyjęcie Oferty, pod warunkiem określonym w §6 ust. 8.

4. Użytkownik ma możliwość bezpłatnego zamówienia u Usługodawcy opakowania do Urządzenia oraz przesłania wypełnionego listu przewozowego. W przypadku, gdy Użytkownik podczas składania Oferty zaznaczył opcję dostarczenia opakowania Usługodawcy, w którym Użytkownik wyśle do Usługodawcy Urządzenie, Usługodawca bezpłatnie wysyła Użytkownikowi na wskazany przez niego adres opakowanie. Usługodawca może odmówić wysłania opakowania, jednocześnie informując Użytkownika o powodzie odmowy. Usługodawca bezpłatnie dostarcza Użytkownikowi list przewozowy obejmujący transport Urządzenia od Użytkownika do Usługodawcy,
jeśli Użytkownik wyraził taką wolę w Ofercie.

5. Użytkownik jest zobowiązany do nadania przesyłki Urządzenia do Usługodawcy w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania informacji o warunkowym przyjęciu Oferty przez Usługodawcę. Koszt wysyłki Urządzenia ponosi Użytkownik. Urządzenie powinno być należycie zapakowane, w sposób przyjęty przy danym rodzaju Urządzenia. Użytkownik ma możliwość zapoznania się z rekomendacjami dotyczącymi sposobu pakowania Urządzeń,  dostępnymi na Stronie Internetowej Serwisu. Serwis nie przyjmuje przesyłek wysyłanych przez Użytkowników do Serwisu w formie dostawy „za pobraniem”. Wszystkie koszty wynikłe z wyboru przez Użytkownika tej formy dostawy Urządzenia do Usługodawcy ponosi Użytkownik.

6. Użytkownik ma możliwość przesłania Urządzenia do Usługodawcy na koszt Usługodawcy. W tym celu Użytkownik zobowiązany jest dołączyć do przesyłki odpowiedni list przewozowy i nadać przesyłkę za pośrednictwem Dostawcy wskazanego przez Usługodawcę.

7. W przypadku, gdy Użytkownik podczas składania Oferty zaznaczył opcję dostarczenia opakowania Usługodawcy lub listu przewozowego, termin o którym mowa w §6 ust. 5 liczony jest od dnia otrzymania opakowania lub listu przewozowego.

8. Usługodawca w ciągu dwóch Dni Roboczych po otrzymaniu od Użytkownika Urządzenia dokonuje jego oględzin i weryfikuje zgodność podanych przez Użytkownika podczas korzystania z usługi Wycena Urządzenia parametrów. Jeśli parametry podane przez Użytkownika podczas korzystania z usługi Wycena Urządzenia są zgodne ze stanem faktycznym Usługodawca potwierdza zgodność parametrów ze stanem faktycznym wysyłając wiadomość elektroniczną na adres elektroniczny Użytkownika podany w formularzu rejestracyjnym. Z chwilą wysłania przez Usługodawcę potwierdzenia, określonego w zdaniu poprzednim, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Urządzenia.

9. Usługodawca w ciągu siedmiu Dni Roboczych od dnia otrzymania Urządzenia, z zastrzeżeniem §6 ust. 10, dokonuje płatności na rzecz Użytkownika za pośrednictwem przelewu bankowego na wskazane przez Użytkownika konto bankowe. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak lub opóźnienie płatności, jeżeli Użytkownik nie przekaże Usługodawcy wymaganych danych lub gdy dane będą niekompletne i uniemożliwią skuteczne dokonanie płatności. Usługodawca wolny jest od odpowiedzialności, także gdy płatności nie dokonano lub dokonano z opóźnieniem wskutek przekazania przez Użytkownika błędnych danych
wymaganych do przelewu bankowego. Płatność należności dokonana zostanie w takim przypadku, niezwłocznie po uzyskaniu ww. danych od Użytkownika.

10. W przypadku, gdy podane przez Użytkownika parametry podczas korzystania z usługi Wycena Urządzenia różnią się od rzeczywistych parametrów przesłanego Urządzenia, Usługodawca może:
a) na swój koszt, w terminie dwóch Dni Roboczych, odesłać Użytkownikowi Urządzenie, lub
b) przedstawić Użytkownikowi nową propozycję wartości Urządzenia wskazując przyczyny zmiany.

11. W przypadku, gdy Użytkownik otrzyma nową propozycję wartości Urządzenia może w ciągu 7 dni złożyć ponownie Ofertę Usługodawcy, wykorzystując wytyczne otrzymane od Usługodawcy. Usługodawca za pośrednictwem poczty elektronicznej potwierdza niezwłocznie przyjęcie nowej Oferty. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia nowej Oferty dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Urządzenia. 12. W przypadku, gdy Użytkownik w ciągu siedmiu dni nie złoży nowej Oferty wykorzystując wytyczne otrzymane od Usługodawcy Usługodawca, w terminie 2 Dni Roboczych, na swój koszt odeśle Użytkownikowi Urządzenie.

13. W przypadku, gdy Użytkownik nie ma możliwości określenia parametrów Urządzenia za pomocą formularza udostępnionego przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu Usługodawca może na życzenie Użytkownika dokonać indywidualnego określenia wartości Urządzenia. Usługodawca dokonuje indywidualnego określenia wartości Urządzenia na podstawie podanych przez Użytkownika pocztą elektroniczną parametrów Urządzenia. Gdy Użytkownik otrzyma propozycję wartości Urządzenia przygotowaną przez Usługodawcę może w ciągu 7 dni złożyć Ofertę Usługodawcy, wykorzystując wytyczne otrzymane od Usługodawcy. Usługodawca za pośrednictwem poczty elektronicznej potwierdza niezwłocznie przyjęcie Oferty. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia Oferty dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Urządzenia. Odpowiednie zastosowanie znajdują zapisy od §6 ust. 3 do §6 ust. 12.

14. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych znajdujących się w pamięci Urządzenia przesłanego mu przez Użytkownika. Sprzedawca po otrzymaniu Urządzenia przywraca jego ustawienia fabryczne i usuwa wszystkie dane znajdujące się w pamięci Urządzenia. Sprzedawca nie tworzy kopii zapasowych danych. Użytkownik zrzeka się wszelkich roszczeń dotyczących danych zawartych w pamięci Urządzenia, w szczególności żądania ich
odzyskania, utworzenia kopii lub uzyskania do nich dostępu.

15. Użytkownik oświadcza, iż jest właścicielem sprzedawanego Urządzenia, nie jest ono obciążone prawami osób trzecich, a jego prawo do rozporządzania Urządzeniem nie jest ograniczone.

16. Użytkownik będący Przedsiębiorcą jest zobowiązany wystawić i przesłać Usługodawcy paragon albo fakturę VAT w terminie do czternastu dni od daty zawarcia umowy sprzedaży Urządzenia.

§ 7 Reklamacje

1. Użytkownik może zgłosić Usługodawcy reklamacje w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Usługodawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć swój Login oraz opis zaistniałego problemu. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany w zgłoszeniu reklamacji.

§ 8 Odstąpienie od umowy

1. Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 (dziesięć) dni od dnia przyjęcia przez Usługodawcę Oferty albo od dnia przyjęcia przez Użytkownika będącego Konsumentem oferty Usługodawcy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Użytkownik będący Konsumentem jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni.

3. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Użytkownikowi będącego Konsumentem w wypadku świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Konsumenta, przed upływem 10 dni.

§ 9 Odpowiedzialność

1. Usługodawca zastrzega możliwość do przerw lub zakłóceń w świadczeniu usług drogą elektroniczną i udostępnianiu Stron Internetowych Serwisu, jeśli powodem jest:
a) modyfikacja, modernizacja, rozbudowa lub konserwacja systemu teleinformatycznego lub oprogramowania Usługodawcy;
b) siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich (działania niezależne od Usługodawcy).

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług świadczonych drogą elektroniczną, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). Usługodawca ponosi jednak odpowiedzialność jak za własne działanie lub zaniechanie zadziałania lub zaniechania osób, z których pomocą wykonuje usługi świadczone drogą elektroniczną, jak również osób, którym wykonanie tych usług powierza.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu z Serwisu Internetowego, wynikające z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, w szczególności za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu) jego Hasła. Usługodawca odpowiada jednak, jeśli utrata przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego Hasła nastąpiło z przyczyn zawinionych przez Usługodawcę lub przyczyn, za które Usługodawca ponosi odpowiedzialność.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Użytkowników, w szczególności za korzystanie przez nich z Serwisu Internetowego w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.

5. Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 10 Dane osobowe i pliki „Cookies”

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych Usługodawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji, jest Usługodawca.

2. Dane osobowe przetwarzane będą przez Usługodawcę wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę oraz innych celach określonych w Regulaminie.

3. Dane osobowe przekazane Usługodawcy podawane są mu dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Użytkownika.

4. Każdy, kto przekaże Usługodawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.

5. Usługodawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Użytkownika. Usługodawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli  Użytkownik naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

6. Usługodawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Użytkowników traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze Usługodawcy, w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę.

7. Usługodawca nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez Użytkowników przepisów prawa.

8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ujawniania współpracującym z Usługodawcą firmom i serwisom internetowym zbiorczych, ogólnych zestawień statystycznych dotyczących Użytkowników.
Zestawienia takie dotyczą oglądalności Stron Internetowych Serwisu i nie zawierają danych osobowych Użytkowników.

9. Usługodawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Użytkowników ze Stron Internetowych Serwisu, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika.

10. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Stron Internetowych Serwisu na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. „Cookies” nie mają na celu identyfikacji Użytkowników.

11. Usługodawca stosuje mechanizm plików „cookies” w celu:
a) zapamiętania informacji o urządzeniach końcowych Użytkowników;
b) weryfikacji i rozwoju swojej oferty;
c) zbierania danych statystycznych.

12. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Stron Internetowych Serwisu.

§ 11 Rozwiązanie umowy

1. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz  ostanowień poniżej.

2. Usługodawca, wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Użytkownika stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika podczas Rejestracji, przy czym rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 7 (siedem) dni.

3. Użytkownik, wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Usługodawcy stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej Usługodawcy, przy czym rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 7 (siedem) dni.

4. Z chwilą rozwiązania umowy lub jej wygaśnięcia wszystkie informacje dotyczące Użytkownika są bezzwłocznie usuwane z Serwisu
Internetowego.

§ 12 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie Serwisu Internetowego i zastępuje poprzednio obowiązujące regulaminy Serwisu Internetowego.

2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Serwisu Internetowego.

3. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Usługodawcę na stronie głównej Serwisu Internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Serwisu Internetowego przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych, zaś Użytkownicy posiadający Konto Użytkownika zostaną dodatkowo powiadomieni przez Usługodawcę poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.

4. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, w sposób określony powyżej nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Użytkownik posiadający Konto Użytkownika, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §11.

5. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

6. Regulamin obowiązuje od dnia 16.05.2013.